خاكم بسر ، ز غصه به سر خاك اگر كنم

خاك وطنم كه رفت ، چه خاكي به سر كنم

چگونه مي توان اين درد را تحمل كرد 17 شهر ايراني را قاجارها به زور سر نيزه روس تسليم كردند و قطعه مهمي از خاك كشور رفت و هنوز جاي سوزش اين زخم بر قلب تك تك ايرانيان باقيست كه خبر از تاراج سهم ايران از درياي كاسپين بدون هيچ جنگ و مقاومتي را مي شنويم

ملت ايران بر اجرايي نمودن قراردادهاي 1940 و 1921 ميان ايران و شوروي تاكيد دارد و از دولت ايران مي خواهيم دست از حاتم بخشي خاك ايران به روسها كه بر خلاف قانون اساسي است بردارند و تا دير نشده اقدامي بكننند و همچنين نمايندگان مجلس وظيفه خود را انجام دهند

 

 

منبع : انتظار وصل ايران شمالي |درياي كاسپين را نمي بخشيم
برچسب ها : درياي كاسپين